Fraktbestillings generelle brukervilkår

For at en leveranse skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte, er det viktig at oppdragsgivere gjør seg kjent med hvilke regler som gjelder. Både oppdragsgivere og sjåfører har ansvar for at en forsendelse går som den skal, og disse vilkårene har til hensikt å sikre at alle parter vet hvilke ansvar de har ved en forsendelse.

1. Avtalens omfang

Avtalen omfatter transport av oppdragsgivers produkter.

2. Avtalens varighet, oppsigelse

Avtalen er løpende. 

3. Priser og prisjustering

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift. 

4. Betalingsbetingelser

Oppdragsgiver mottar faktura hver 14.dag med 14 dagers forfall.

5. Transportdokument/dokumentasjon

Med transportdokument menes elektronisk fraktbrevmelding. Avsender er ansvarlig for korrekt og nødvendig informasjon i transportdokumentet. Følgende informasjon skal fremkomme:

• Avsender navn og adresse

• Mottakers navn og leveringsadresse

• Antall kolli

• Brutto vekt og mål i dm3, oppgis ved forespørsel

• Nødvendig informasjon om og bruk av produkter/tilleggstjenester

Ved eksport av gods skal alle nødvendige tollpapirer og andre nødvendige dokumenter, herunder dokumenter til/fra Mattilsynet, være ferdig utfylt med korrekt informasjon ved avhentingen av godset.

6. Emballasje

Oppdragsgiver er ansvarlig for tilfredsstillende emballering av godset. Fraktbestilling har ingen undersøkelsesplikt eller ansvar for at godset er tilfredsstillende emballert. Sendes gods med manglende eller mangelfull emballasje, er transportør ikke forpliktet til å yte erstatning for skade grunnet påkjenninger i transportveien hvis skaden kunne ha vært unngått om godset var tilstrekkelig emballert. Sjåfør er ansvarlig for å sjekke at godset er godt nok emballert ved henting.

7. Henting og levering

Hente- og leveringstid avtales særskilt. Lasting og lossing av godset utføres ikke av Fraktbestilling med mindre det er særskilt avtalt.

8. Transport av temperaturregulert gods

Ved transport av temperaturregulert gods, er Oppdragsgiver ansvarlig for å gi korrekt informasjon om hvilken temperatur godset ønskes fraktet under. Dette skjer ved innmelding av transportoppdrag. 

Dersom godsets kjernetemperatur er forskjellig fra det Oppdragsgiver har oppgitt som den temperatur som godset skal transporteres under, påtar Fraktbestilling seg intet ansvar for skade eller verdiforringelse som måtte oppstå som følge av at godset fraktes under den opprinnelige oppgitte temperatur.

Fraktbestilling påtar seg ikke å kjøle ned eller varme opp gods under transport med mindre dette er skriftlig avtalt i det enkelte tilfelle. Den enkelte sjåfør har ikke fullmakt til å inngå slik avtale. Avtale om å kjøle ned eller varme opp gods kan ikke inngås ved påtegning på fraktbrevet.

Hvis det skriftlig avtales at sjåfør skal kjøle ned eller varme opp gods under transport, skjer det for Senders risiko. Fraktbestilling kan ikke garantere at godset ved levering vil ha den ønskede temperatur og påtar seg heller ikke ansvar for eventuell skade som måtte oppstå som følge av slik nedkjøling eller oppvarming.

9. Reklamasjon

Den som vil gjøre gjeldende at godset er forsinket, skadet eller at sendingen ikke er fulltallig, må reklamere i samsvar med bestemmelsene i vegfraktloven, CMR-konvensjonen og NSAB 2015.

10. Forsinkelse, skade, tap og manko

Fraktbestilling opptrer som formidler av transporttjenester og har intet ansvar for forsinkelse, skade, tap eller manko som måtte oppstå i forbindelse med transporten, jfr NSAB § 3 C.

11.Særlig om senders forsikringsbehov

Som det fremgår av denne avtale, er sjåførs transportansvar begrenset etter vegfraktloven, CMR-konvensjonen, NSAB 2015 og eventuelt andre regler, og Fraktbestillings egne forsikringer dekker ikke ansvar ut over det som følger av disse bestemmelsene. Sender har av den grunn ofte behov for å tegne egne transport-, vare- og/eller lagringsforsikringer, særlig gjelder det for transport/lagring av temperaturregulert gods som kan være lett fordervelig og utsatt for skade.

12. Force Majeure

Hvis en ekstraordinær situasjon (Force Majeure) skulle oppstå, og som ingen av partene med rimelighet kunne forutse ved inngåelse av denne avtale, eller som oppstår utenfor partenes kontroll i avtaleperioden, og som hindrer oppfyllelsen av denne avtale, fritas den rammede part for sine forpliktelser og ansvar i henhold til denne avtale, så lenge den ekstraordinære situasjonen varer.

Som ekstraordinær situasjon (Force Majeure) anses blant annet mobilisering, krig, borgerkrig, vandalisme, sabotasje, streik, lockout, lovlig eller ulovlig blokade, jordskjelv, flom, ras, orkan eller andre naturkatastrofer, brann, eksplosjoner, embargo, import- og / eller eksportrestriksjoner, mangel på olje eller elektrisk strøm, tyveri, ran, hærverk, påkjørsel/trafikkuhell (hvor sjåføren er uten skyld), generell ferdselsforbud eller restriksjoner pålagt av offentlige myndigheter i forbindelse med for eksempel ulykker eller terror mistanke, eller andre uforutsette uhell utenfor kontroll av partene i denne avtale, eller partenes underleverandører.

Hver av partene bærer egne kostnader i forbindelse med en Force Majeure-situasjon.

13. Lover og bestemmelser

Ved gjennomføring av transportavtalen gjelder:

• Lov om vegfraktavtaler

• CMR konvensjonen

• NSAB 2015

• Allmenngjøringsloven og forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på veg

14. Heving av avtalen

Dersom en av partene vesentlig misligholder avtalen, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

15. Tvister og lovvalg

Uoverensstemmelser eller konflikt mellom partene om innholdet i eller gjennomføringen av denne avtale, skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, skal tvister løses etter norsk rett ved de alminnelige domstoler, med Vestfold som avtalt verneting.

Sist oppdatert: 28. januar 2021

Andre lover og regler som gjelder

NSAB 2015 (PDF)

Vegfraktloven

CMR konvensjonen

Allmenngjøringsloven og forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på veg